ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും കർത്താവിനെ സേവിക്കും .എല്ലാ വർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസിൻറെയും പുതുവത്സര ത്തിന്റെ യും ആശംസകൾ നേരുന്നു.