അച്ചായൻസ് ഗോൾഡിൻറെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ബ്രാഞ്ച് ഏറ്റുമാനൂരിൽ
അച്ചായൻസ് ഗോൾഡിൻറെ ഇരുപത്തിഒന്നാമത്തെ ബ്രാഞ്ച് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ
ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷം ജേക്കബ്‌സ് ഗാർഡനോട് ഒപ്പം ഓഗസ്റ്റ് 29, 30 തീയതികളിൽ. ഓർമ്മകളുടെ ഒരായിരം പൂക്കളവുമായി വീണ്ടും ഒരു പൊന്നോണക്കാലം കൂടി വരവായി. ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ..!!
On the road to success, the rule is always to look ahead. May you reach your destination and may your journey be wonderful. Happy New Year.
May the New Year bring you happiness, peace, and prosperity. Wishing you a joyous 2023! Let's toast to yesterday's achievements and tomorrow's bright future.
ദൈവപുത്രന്റെ തിരുപ്പിറവി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ക്രിസ്തുമസ് വരവായി. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ.
മഞ്ഞു പൊഴിയുന്ന ബെത്‌ലഹേമിൽ ഉണ്ണി യേശുവിന്റെ തിരുപ്പിറവിയുടെ ഓർമ്മകളുണർത്തി ക്രിസ്തുമസ് കാലമെത്തി... ഒരായിരം ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ...
സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും.... ഓർമ്മകളുണർത്തുന്നക്രിസ്തുമസ് വേളയിൽ എന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ
ദൈവപുത്രന്റെ തിരുപ്പിറവി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ക്രിസ്തുമസ് വരവായി. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ.
മഞ്ഞു പൊഴിയുന്ന ബെത്‌ലഹേമിൽ ഉണ്ണി യേശുവിന്റെ തിരുപ്പിറവിയുടെ ഓർമ്മകളുണർത്തി ക്രിസ്തുമസ് കാലമെത്തി... ഒരായിരം ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ...
സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും.... ഓർമ്മകളുണർത്തുന്നക്രിസ്തുമസ് വേളയിൽ എന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ
ദൈവപുത്രന്റെ തിരുപ്പിറവി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ക്രിസ്തുമസ് വരവായി. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ.
ദൈവപുത്രന്റെ തിരുപ്പിറവി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ക്രിസ്തുമസ് വരവായി. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ.
സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും.... ഓർമ്മകളുണർത്തുന്നക്രിസ്തുമസ് വേളയിൽ എന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ
Wishing everyone happiness, warmth and love this season. Merry Christmas & Happy New Year
ദൈവപുത്രന്റെ തിരുപ്പിറവി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ക്രിസ്തുമസ് വരവായി. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ.
സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും.... ഓർമ്മകളുണർത്തുന്നക്രിസ്തുമസ് വേളയിൽ എന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ
ദൈവപുത്രന്റെ തിരുപ്പിറവി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ക്രിസ്തുമസ് വരവായി. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ.
Wishing everyone happiness, warmth and love this season. Merry Christmas & Happy New Year
സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും.... ഓർമ്മകളുണർത്തുന്നക്രിസ്തുമസ് വേളയിൽ എന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ
സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും.... ഓർമ്മകളുണർത്തുന്നക്രിസ്തുമസ് വേളയിൽ എന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ
സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും.... ഓർമ്മകളുണർത്തുന്നക്രിസ്തുമസ് വേളയിൽ എന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ
ക്രിസ്തുമസ് നവവത്സരാശംസകൾ
ക്രിസ്തുമസ് നവവത്സരാശംസകൾ
മഞ്ഞു പൊഴിയുന്ന ബെത്‌ലഹേമിൽ ഉണ്ണി യേശുവിന്റെ തിരുപ്പിറവിയുടെ ഓർമ്മകളുണർത്തി ക്രിസ്തുമസ് കാലമെത്തി... ഒരായിരം ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ...
സ്നേഹം മണ്ണിൽ മനുഷ്യനായി പിറന്നതിൻറെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നാടെങ്ങും ആഘോഷ തിരികൾ തെളിയുന്ന ഈ വേളയിൽ ..ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ
സമാധാനത്തിന്റെ സദ്വാർത്ത നല്കുന്ന ക്രിസ്തുമസ്സിന്റെയും പുതുവത്സരത്തിന്റെയും ആശംസകൾ
സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഓർമകളുണർത്തുന്ന ഈ ക്രിസ്തുമസ് വേളയിൽ ഏവർക്കും എന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ
സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒന്നായ അസുലഭനിമിഷങ്ങൾ; ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പ്രകാശം നമ്മിൽ പരക്കട്ടെ. ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്‌തുമസ് ആശംസകൾ.
സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും.... ഓർമ്മകളുണർത്തുന്ന ക്രിസ്തുമസ് വേളയിൽ എന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ...
സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും.... ഓർമ്മകളുണർത്തുന്നക്രിസ്തുമസ് വേളയിൽ എന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ
ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും കർത്താവിനെ സേവിക്കും .എല്ലാ വർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസിൻറെയും പുതുവത്സര ത്തിന്റെ യും ആശംസകൾ നേരുന്നു.
സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒന്നായ അസുലഭനിമിഷങ്ങൾ : ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പ്രകാശം നമ്മിൽ പരക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു
മഞ്ഞു പൊഴിയുന്ന ബെത്‌ലഹേമിൽ ഉണ്ണി യേശുവിന്റെ തിരുപ്പിറവിയുടെ ഓർമ്മകളുണർത്തി ക്രിസ്തുമസ് കാലമെത്തി... ഒരായിരം ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ...
സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും.... ഓർമ്മകളുണർത്തുന്ന ക്രിസ്തുമസ് വേളയിൽ എന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ...
നക്ഷത്രങ്ങൾ വർണ്ണം വിരിയിക്കുന്ന ആകാശത്തിൽ മാലാഖമാർ ക്രിസ്തുമസ് ഗാനം ആലപിക്കുമ്പോൾ... എന്റെ സുഹൃത്തിന്‌ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ...
മഞ്ഞു പൊഴിയുന്ന ബെത്‌ലഹേമിൽ ഉണ്ണി യേശുവിന്റെ തിരുപ്പിറവിയുടെ ഓർമ്മകളുണർത്തി ക്രിസ്തുമസ് കാലമെത്തി... സമാധാനത്തിന്റെ സദ്വാർത്ത നല്കുന്ന ക്രിസ്തുമസ്സിന്റെയും പുതുവത്സരത്തിന്റെയും ആശംസകൾ
സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒന്നായ അസുലഭനിമിഷങ്ങൾ : ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പ്രകാശം നമ്മിൽ പരക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു
സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒന്നായ അസുലഭനിമിഷങ്ങൾ : ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പ്രകാശം നമ്മിൽ പരക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. സമാധാനത്തിന്റെ സദ്വാർത്ത നല്കുന്ന ക്രിസ്തുമസ്സിന്റെയും പുതുവത്സരത്തിന്റെയും ആശംസകൾ
സ്നേഹം മണ്ണിൽ മനുഷ്യനായി പിറന്നതിന്‍റെ ഓർമ്മക്കായ്‌. നാടെങ്ങും ആഘോഷതിരികൾ തെളിയുന്ന ഈ വേളയിൽ. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്‌തുമസ് ആശംസകൾ
മഞ്ഞു പൊഴിയുന്ന ബെത്‌ലഹേമിൽ ഉണ്ണി യേശുവിന്റെ തിരുപ്പിറവിയുടെ ഓർമ്മകളുണർത്തി ക്രിസ്തുമസ് കാലമെത്തി... ഒരായിരം ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ...
നക്ഷത്രങ്ങൾ വർണ്ണം വിരിയിക്കുന്ന ആകാശത്തിൽ മാലാഖമാർ ക്രിസ്തുമസ് ഗാനം ആലപിക്കുമ്പോൾ... എന്റെ സുഹൃത്തിന്‌ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ...
സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും.... ഓർമ്മകളുണർത്തുന്ന ക്രിസ്തുമസ് വേളയിൽ എന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ...
സ്നേഹം മണ്ണിൽ മനുഷ്യനായി പിറന്നതിന്‍റെ ഓർമ്മക്കായ്‌. നാടെങ്ങും ആഘോഷതിരികൾ തെളിയുന്ന ഈ വേളയിൽ. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്‌തുമസ് ആശംസകൾ