സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഓർമകളുണർത്തുന്ന ഈ ക്രിസ്തുമസ് വേളയിൽ ഏവർക്കും എന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ