സ്നേഹം മണ്ണിൽ മനുഷ്യനായി പിറന്നതിന്‍റെ ഓർമ്മക്കായ്‌. നാടെങ്ങും ആഘോഷതിരികൾ തെളിയുന്ന ഈ വേളയിൽ. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്‌തുമസ് ആശംസകൾ