സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒന്നായ അസുലഭനിമിഷങ്ങൾ : ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പ്രകാശം നമ്മിൽ പരക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു