അച്ചായൻസ് ഗോൾഡിൻറെ ഇരുപത്തിഒന്നാമത്തെ ബ്രാഞ്ച് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ