നക്ഷത്രങ്ങൾ വർണ്ണം വിരിയിക്കുന്ന ആകാശത്തിൽ മാലാഖമാർ ക്രിസ്തുമസ് ഗാനം ആലപിക്കുമ്പോൾ... എന്റെ സുഹൃത്തിന്‌ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ...