സ്നേഹം മണ്ണിൽ മനുഷ്യനായി പിറന്നതിൻറെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നാടെങ്ങും ആഘോഷ തിരികൾ തെളിയുന്ന ഈ വേളയിൽ ..ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ