സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒന്നായ അസുലഭനിമിഷങ്ങൾ : ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പ്രകാശം നമ്മിൽ പരക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. സമാധാനത്തിന്റെ സദ്വാർത്ത നല്കുന്ന ക്രിസ്തുമസ്സിന്റെയും പുതുവത്സരത്തിന്റെയും ആശംസകൾ