സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒന്നായ അസുലഭനിമിഷങ്ങൾ; ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പ്രകാശം നമ്മിൽ പരക്കട്ടെ. ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്‌തുമസ് ആശംസകൾ.