അച്ചായൻസ് ഗോൾഡിൻറെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ബ്രാഞ്ച് ഏറ്റുമാനൂരിൽ